2018-01-30

2018-01-30

“Civinity” iesaka: ko sagaidīt no mājokļa pārvaldnieka?

Dzīve daudzdzīvokļu mājā – tā nav tikai sava dzīvokļa, bet arī mājas kopīpašuma pārvaldīšana un uzturēšana kopā ar kaimiņiem. Lai šis process notiktu raiti un iedzīvotājiem būtu mazāk rūpju, tie var izveidot mājas biedrību un par mājas uzturēšanu rūpēties paši vai arī nodot ēkas un tās apkārtni uzturēšanai mājas pārvaldniekam.

Kādus pakalpojumus iedzīvotāji var cerēt saņemt un pieprasīt no sava mājas pārvaldnieka? Kādas ir priekšrocības pārvaldnieka nolīgšanai, ja salīdzina ar mājas uzturēšanas īstenošanu pašiem? Kādus iedzīvotāju lūgumus pārvaldnieks saņemt biežāk?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbild “Civinity” Lietuvas reģiona vadītājs Nerijus Šarausks (Nerijus Šarauskas).

Kāpēc daudzdzīvokļu pārvaldīšanai vērts izvēlēties pārvaldnieku? Vai ir acīmredzamas priekšrocības?

Izvēlēties kādu no trīs iespējamām sava īpašuma pārvaldīšanas formām – iedzīvotāju tiesības. To var darīt, piesaistot ne tikai pārvaldnieku vai nodibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību, bet arī izveidojot dzīvokļu īpašnieku kopību. Mājas pārvaldīšanas formas izvēle parasti ir atkarīga no pašiem iedzīvotājiem, to savstarpējām attiecībām un mājas veida, lieluma un citiem faktoriem.

Taču runājot vienkāršiem vārdiem, ir divi acīmredzami argumenti, kāpēc izvēlēties mājokļa pārvaldnieku. Pirmais – pārvaldnieks vienmēr ir objektīvs. Visu iedzīvotāju tiesības un vajadzības, rūpes vai vēlmes pārvaldniekam – vienmēr svarīgas un nozīmīgas. Pārvaldot kopīpašumu, gadās daudzas situācijas, kad objektīvs moderators ir ļoti noderīgs un nepieciešams, lai apmierinātu vairākuma iedzīvotāju intereses.

Otrais arguments – mājas pārvaldnieks bieži vien ir lētāks, nekā biedrība. Kā rāda pieredze – iedzīvotājiem biedrības uzturēšana izmaksā diezgan dārgi. Protams, katra situācija ir atšķirīga, taču, vērtējot tikai no ekonomiskā viedokļa, biedrība nav lētākā mājas pārvaldīšanas forma nekā pārvaldnieks.

Pēdējā laikā sāk parādīties jauna tendence – iedzīvotāji, izvēloties savu māju pārvaldīt kā biedrība vai kopība, arvien biežāk vēršas pie pārvaldnieka, lai saņemtu specifiskus pakalpojumus. Tie ir ne tikai ēkas pārvaldīšanas pakalpojumi, avārijas situāciju lokalizācija, bet arī grāmatvedības, un pat mājas priekšsēdētāja funkciju pildīšana.

Ir arī vairāk argumentu: pārvaldniekam, kas pārvalda daudzas mājas, ir dažāda pieredze, pārvaldnieks sadarbojas ar dažādu jomu darbuzņēmējiem, pēc vajadzības nolīgst nepieciešamos speciālistus un var garantēt par to darbu kvalitāti. Pārvaldīšanas profesionāļi, kuri regulāri uzrauga mājas stāvokli, var uzreiz atbildēt gandrīz uz visiem ar pārvaldāmo māju saistītiem iedzīvotāju jautājumiem, piedāvāt nepieciešamos risinājumus un šādā veidā atrisināt iedzīvotājiem radušās rūpes. Tas arī ir galvenais pārvaldnieka darbs. Savukārt biedrības priekšsēdētājam mājas pārvaldīšana bieži vien ir papildu aktivitāte, kuras pārzināšanai nepieciešamas specifiskas zināšanas, un jāveltī pietiekami daudz personīgā laika.

Kādus pakalpojumus sniedz mājas pārvaldnieks?

Pirmkārt – visus ar ēku un tās apkārtni saistīto jautājumu pārvaldīšanas pakalpojumus. Pārvaldnieks regulāri komunicē ar iedzīvotājiem par mājas stāvokli, juridiski pārstāv iedzīvotājus, organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un balsošanas par visiem ar mājas kopīpašuma pārvaldīšanu saistītajiem jautājumiem, kā arī risina citas problēmas un iedzīvina iedzīvotāju vēlmes saistībā ar dzīvojamās vides uzlabošanu.

Mājokļa pārvaldnieks arī organizē mājas kopējo konstrukciju un visu daudzdzīvokļu mājas inženiertehnisko sistēmu – siltuma, ūdensvada, notekūdeņu un elektrības – uzturēšanu. Mūsu speciālisti regulāri izvērtē situāciju mājās un vairākas reizes gadā veic detalizētu visas mājas stāvokļa izvērtēšanu. Ar iegūtajiem secinājumiem mēs iepazīstinām iedzīvotājus, sevišķi uzsverot mājas atjaunošanas, remonta darbus, kas jāveic nekavējoties, lai saglabātu kopīpašumu, uzlabotu dzīves kvalitāti mājās vai pat nodrošinātu pašu iedzīvotāju drošību. Šādiem darbiem parasti pieskaitāmi jumta remonta vai tā nomaiņas darbi, fasāžu šuvju aizpildīšanas, ūdensvada un notekūdeņu sistēmu un sevišķi – elektrības saimniecības atjaunošanas darbi. Visi minētie darbi prasa iedzīvotāju piekrišanu. Tieši tāpēc pārvaldnieks darbus plāno, gatavojot gada un ilgtermiņa daudzdzīvokļu uzturēšanas un atjaunošana darbu plānus.

Svarīgs pārvaldnieka pakalpojums – pareiza daudzdzīvokļu uzturēšanai paredzēto izdevumu uzskaite vai, citiem vārdiem sakot, pareiza izdevumu, kas tika paredzēti mājas uzturēšanas darbu veikšanai, sadalīšana starp iedzīvotājiem. Jebkāda koplietošanas telpu atjaunošana vai remonts izmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc šos izdevumus proporcionāli pārvaldītajai īpašumā platībai sadala un iedzīvotājiem iesniedz mājas pārvaldnieks.

Tās ir svarīgākās pārvaldnieka funkcijas. Taču bez tām pārvaldnieks veic arī daudzus ikdienas darbus, piemēram, avāriju novēršanu daudzdzīvokļu mājās vai, iedzīvotāju ērtībai, sniedz tādus pakalpojums kā, piemēram, iedzīvotāju elektrības skaitītāju rādītāju deklarēšanu iedzīvotāju vietā.

Kā zināt, vai mājas pārvaldnieks darbojas labai?

Acīmredzamākais pārvaldnieka darba rādītājs – pārvaldāmā nama stāvoklis. Ja ēka, lai arī veca, ir kārtīga, uzturēta, iedzīvotāji regulāri dzird piedāvājumus par renovācijas veikšanu – tas nozīmē, ka pārvaldnieks savu darbu veic godīgi.

Cits ļoti svarīgs kritērijs – pārvaldnieka komunicēšana ar iedzīvotājiem. Cik ātri speciālisti atbild uz jautājumiem, vai reģistrē iedzīvotāju jautājumus un problēmas, kā uz tiem reaģē? Cik kopsapulču ar iedzīvotājiem, kas paredzētas mājas aktualitāšu apspriešanai, tiek organizēts gada laikā? Vai iedzīvotāji tiek regulāri informēti par mājās veicamiem darbiem?

Piemēram, “Civinity” uzņēmumu grupai piederošām sabiedrībām ir profesionāls zvanu centrs, kas ļauj reģistrēt un sekot līdzi visiem iedzīvotāju pieprasījumiem, kontrolēt jautājumu risināšanas gaitu un regulāri informēt iedzīvotājus par situāciju mājā.

Atbildot uz visiem minētajiem jautājumiem, iedzīvotāji var ļoti precīzi novērtēt mājokļa pārvaldnieka darbību.